Vabilo na občni zbor GMD Ljubljana

V A B I L O

V skladu s 15. in 21. členom Statuta Gobarsko mikološkega društva Ljubljana, ter sklepa Upravnega odbora na 16. seji UO GMD Ljubljana dne 3.12.2012:

Sklicujem

  Redni letni občni zbor članov Gobarsko Mikološkega Društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek 25.02. (februarja) 2013, ob 18,00 uri v predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani, Zaloška cesta 4 .

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev zbora članov in pozdrav gostov;
 2. Predlaganje in izvolitev delovnih teles:
  delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)
  zapisnikarja
  dveh overovateljev zapisnika
  verifikacijske komisije (predsednika in dva člana)
 3. Razrešitev člana upravnega odbora Andraža Habiča in izvolitev Klemna Robnika
 4. Potrditev delegatov za skupščino MZS in izvedba volitev
 5. Poročila o delu društva za leto 2012: predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča  in predsednika determinacijske komisije;
 6. Razprava in glasovanje o poročilih;
 7. Predstavitev programa za delo društva v letu 2013, razprava in potrditev programa;
 8. Predlog finančnega načrta za leto 2013, razprava in potrditev;
 9. Predlog, razprava in potrditev višine članarine za leto 2013;
 10. Poročilo o stanju članov društva, razprava o neplačani članarini za preteklo obdobje in brisanje iz evidence članov, ki niso izpolnili statutarno dolžnost rednega plačila članarine za leto 2009 in nazaj.
 11. Razno

 

Prosim da se občnega zbora zanesljivo udeležite in pričakujem vaše plodno sodelovanje.

Zbor je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih najmanj polovica članov ali  če je 30 minut po napovedanem času prisotnih vsaj 20% vseh članov.

 

Če niste poravnali članarine za preteklo obdobje, to storite na občnem zboru .

Darila za srečelov bomo zbirali na vseh determinacijskih večerih, kakor tudi na Zboru članov.

 

                                                                                                                                             Predsednik

Gobarsko mikološkega društva Ljubljana

                                                                                                                                      Jože Horvat

Comments are closed.