Nabiranje marčnic

Zaradi suše in posledično nerasti, je nabiranje marčnic prestavljeno na poznejši čas. O nabiranju boste pravočasno obveščeni tudi na spletnih straneh.

Gojenje Šitak in njihovi učinki

Vabljeni na predavanje o gojenju Šitak, njihovih učinkih in tudi k nakupu po predavanju. Zavod Zarja goji gobe Šitake že nekaj let, z nami so razstavljali že na večih razstavah v lanskem letu. Predaval bo njihov glavni tehnolog. Predavanje je na Zaloški 4 ob 18 uri.

Čistilna akcija na Torovem 24.marca 2012 ob 9. uri

Vabljeni na čistilno akcijo na Torovem, kjer bomo skušali očistiti odpadke, ki so se nakopičili v preteklem letu. Ker nam ni vseeno, v kako čistih gozdovih nabiramo in opazujemo rast gob, se bomo potrudili in prispevali k čistemu okolju. Vodja čistilne akcije je Andraž Habič. Čakajo vas rokavice, vreče, pijača,…

Najlepši gobarski užitki 2011

Vabljeni na predavanje g. Jožeta Kosca z naslovom Najlepši gobarski užitki v letu 2011 12. marca 2012 ob 18. uri v predavalnici na Zaloški 4.

Vabilo na letni občni zbor

GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA
Veselova 13
1000 Ljubljana

Št. 01/12
23. 1. 2012

V A B I L O

V skladu s 15. in 21. členom Statuta Gobarsko mikološkega društva Ljubljana, ter sklepa Upravnega odbora na 10. Seji UO GMD Ljubljana dne 23.1.2012:

Sklicujem

Redni letni občni zbor članov Gobarsko Mikološkega Društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek 20.02. (februarja) 2012, ob 17,00 uri v predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani, Zaloška cesta 4 .

Predlagam naslednji dnevni red:

1.    Otvoritev zbora članov in pozdrav gostov;
2.    Predlaganje in izvolitev delovnih teles:
•    delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)
•    zapisnikarja
•    dveh overovateljev zapisnika
•    verifikacijske komisije (predsednika in dva člana)
3.    Razrešitev člana upravnega odbora, predlaganje nadomestnega člana upravnega odbora, Potrditev kandidatov za organe  Mikološke zveze Slovenije-MZS: Podpredsednika, člana nadzornega odbora, častnega razsodišča, determinacijske komisije, ter delegatov za skupščino MZS

4.    Poročila o delu društva za leto 2011: predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča  in predsednika determinacijske komisije;
5.    Razprava in glasovanje o poročilih;
6.    Izvedba volitev
7.    Seznanitev z rezultati volitev
8.    Predstavitev programa za delo društva v letu 2012, razprava in potrditev programa;
9.    Predlog finančnega načrta za leto 2012, razprava in potrditev;
10.    Predlog, razprava in potrditev višine članarine za leto 2012;
11.    Poročilo o stanju članov društva, razprava o neplačani članarini za preteklo obdobje in brisanje iz evidence članov, ki niso izpolnili statutarno dolžnost rednega plačila članarine za leto 2009 in nazaj.
12.    Razno

Prosim da se občnega zbora zanesljivo udeležite in pričakujem vaše plodno sodelovanje.
Zbor je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih najmanj polovica članov ali, če je 30 minut po napovedanem času prisotnih vsaj 20% vseh članov.

Če niste poravnali članarine za preteklo obdobje, to storite na občnem zboru .
Darila za srečelov bomo zbirali na vseh determinacijskih večerih, kakor tudi na Zboru članov.

Predsednik
Gobarsko mikološkega društva Ljubljana
Jože Horvat