Redni letni zbor članov društva

GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA
Veselova 13
1000 Ljubljana

Št. 01/10
20. 12. 2010

V A B I L O

V skladu s 15. in 21. členom Statuta Gobarsko mikološkega društva Ljubljana, ter sklepa Upravnega odbora z dne 15.11.2010

Sklicujem

Redni letni občni zbor članov Gobarsko Mikološkega Društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek 21.02. (februarja) 2011, ob 17,00 uri v predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani, Zaloška cesta 4 (vhod pred mostom čez Ljubljanico).

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora članov in pozdrav gostov;
2. Predlaganje in izvolitev delovnih teles:
• delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)
• zapisnikarja
• dveh overovateljev zapisnika
• verifikacijske komisije (predsednika in dva člana)
3. Predlaganje kandidatov za: predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in ostalih članov Upravnega odbora, članov: Nadzornega odbora, častnega razsodišča ter delegatov za skupščino MZS z potrditvijo kandidatne liste za mandatno obdobje 2011 do 2015.
4. Poročila o delu društva za leto 2010: predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednika determinatorske komisije;
5. Razprava in glasovanje o poročilih;
6. Izvedba volitev
7. Predstavitev programa za delo društva v letu 2011, razprava in potrditev programa;
8. Predlog finančnega načrta za leto 2011, razprava in potrditev;
9. Predlog, razprava in potrditev višine članarine za leto 2012;
10. Poročilo o stanju članov društva, razprava o neplačani članarini za preteklo obdobje in brisanje iz evidence članov, ki niso izpolnili statutarno dolžnost rednega plačila članarine za leto 2009 in nazaj.
11. Seznanitev z rezultati volitev in razrešnica starim organom društva
12. Razno

Prosim da se občnega zbora zanesljivo udeležite in pričakujem vaše plodno sodelovanje.
Zbor je sklepčen, če je ob napovedani uri prisotnih najmanj polovica članov ali, če je 30 minut po napovedanem času prisotnih vsaj 20% vseh članov.

Če niste poravnali članarine za preteklo obdobje, to storite na občnem zboru vendar najpozneje do točke 4. dnevnega reda.
Darila za srečelov bomo zbirali na vseh determinacijskih večerih, kakor tudi na Zboru članov.

Predsednik
Gobarsko mikološkega društva Ljubljana
Jožef Landeker

Comments are closed.